فراخوان جذب ایده های نو و استارتاپ

سیکل چهارم

لطفا برای شرکت در فراخوان فرم زیر را تکمیل نمایید.