با سرمایه گذاری دورنما، ما شریک شما می شویم. پرداخت این سرمایه اولیه به کارآفرینان باعث کمک به جذب مشتریان و رشد سریع آنان خواهد شد