دانش، سامانه جامع نیازهای دانشجویی است که در آن تلاش شده است تمام نیازهای صنفی و دانشگاهی دانشجویان را در قالب یک سیستم ساماندهی کند. سیستم های جامع تغذیه، خوابگاه، مشاوره و بهداشت، امور فرهنگی و فوق برنامه، احکام انضباطی، اتوماسیون مکاتبات و درخواست های دانشجویی و اطلاع رسانی از جمله بخش های فعال این سامانه هستند.