دان پارک با هدف مکانیزه کردن نیازهای شهروندی در راستای تحقق شهر دیجیتال و هوشمند طراحی شده است که در آن تمام پارکینگ ها و ترافیک شهری قابل مدیریت شده است و شهروندان از طریق اپلیکیشن دیجی سیتی میتوانند تمام نیازهای شهروندی خود را مدیریت نماید.