فلورا، شبکه اجتماعی کسب و کار جوانان است. فلورا یک بستر مناسب در فضای مجازی برای فروش تولیدات و ارائه خدمات جوانان و سازمان های مردم نهاد جوانان است تا به ساده ترین شیوه به کسب درآمد پرداخته و فضا برای اشتغال سریع جوانان خلاق فراهم گردد.