دانش

سامانه جامع نیازهای دانشجویی

دانش، سامانه جامع نیازهای دانشجویی است که در آن تلاش شده است تمام نیازهای صنفی و دانشگاهی دانشجویان را در قالب یک سیستم ساماندهی کند.

بخش های فعال سیستم

سیستم جامع تغذیه، سیستم جامع خوابگاه، سیستم جامع مشاوره و بهداشت، سیستم جامع امور فرهنگی و فوق برنامه از جمله بخشهای فعال این سامانه هستند.

دیگر بخش های فعال

سیستم جامع احکام انضباطی، سیستم جامع اتوماسیون مکاتبات و درخواستهای دانشجویی و اطلاع رسانی

تکنولوژی و مهارت ها

دانش، سامانه جامع نیازهای دانشجویی است که در آن تلاش شده است تمام نیازهای صنفی و دانشگاهی دانشجویان را در قالب یک سیستم ساماندهی کند. سیستم جامع تغذیه، سیستم جامع خوابگاه، سیستم جامع مشاوره و بهداشت، سیستم جامع امور فرهنگی و فوق برنامه، سیستم جامع احکام انضباطی، سیستم جامع اتوماسیون مکاتبات و درخواستهای دانشجویی و اطلاع رسانی از جمله بخشهای فعال این سامانه هستند.

توسعه
طراحی
بازاریابی
عکاسی
0
روز کاری
0
متخصص
0
دستاورد
0
نمونه اولیه

اطلاعات بیشتر

دانش، سامانه جامع نیازهای دانشجویی است که در آن تلاش شده است تمام نیازهای صنفی و دانشگاهی دانشجویان را در قالب یک سیستم ساماندهی کند. سیستم جامع تغذیه، سیستم جامع خوابگاه، سیستم جامع مشاوره و بهداشت، سیستم جامع امور فرهنگی و فوق برنامه، سیستم جامع احکام انضباطی، سیستم جامع اتوماسیون مکاتبات و درخواستهای دانشجویی و اطلاع رسانی از جمله بخشهای فعال این سامانه هستند.