دان پارک

مکانیزه کردن نیازهای شهروندی

دیجی سیتی با هدف مکانیزه کردن نیازهای شهروندی در راستای تحقق شهر دیجیتال و هوشمند طراحی شده است.

کنترل ترافیک

در آن تمام پارکینگ ها و ترافیک شهری قابل مدیریت شده است.

مدیریت پارکینگ ها

اپلیکیشن دیجی سیتی میتواند تمام نیازهای شهروندان را مدیریت نماید.

تکنولوژی و مهارت ها

دان پارک با هدف مکانیزه کردن نیازهای شهروندی در راستای تحقق شهر دیجیتال و هوشمند طراحی شده است که در آن تمام پارکینگ ها و ترافیک شهری قابل مدیریت شده است و شهروندان از طریق اپلیکیشن دیجی سیتی میتوانند تمام نیازهای شهروندان خود را مدیریت نماید.

توسعه
طراحی
بازاریابی
عکاسی
0
روز کاری
0
متخصص
0
دستاورد
0
نمونه اولیه

اطلاعات بیشتر

دان پارک با هدف مکانیزه کردن نیازهای شهروندی در راستای تحقق شهر دیجیتال و هوشمند طراحی شده است که در آن تمام پارکینگ ها و ترافیک شهری قابل مدیریت شده است و شهروندان از طریق اپلیکیشن دیجی سیتی میتوانند تمام نیازهای شهروندان خود را مدیریت نماید.