فلورا

شبکه اجتماعی

فلورا، شبکه اجتماعی کسب و کار جوانان است.

فضای مجازی

فلورا یک بستر مناسب در فضای مجازی برای فروش تولیدات و ارائه خدمات جوانان و سازمانهای مردم نهاد جوانان است.

اشتغال

به ساده ترین شیوه کسب درآمد پرداخته و فضا برای اشتغال سریع جوانان خلاق فراهم گردد.

تکنولوژی و مهارت ها

فلورا، شبکه اجتماعی کسب و کار جوانان است. فلورا یک بستر مناسب در فضای مجازی برای فروش تولیدات و ارائه خدمات جوانان و سازمانهای مردم نهاد جوانان است تا به ساده ترین شیوه به کسب درآمد پرداخته و فضا برای اشتغال سریع جوانان خلاق فراهم گردد.

توسعه
طراحی
بازاریابی
عکاسی
0
روز کاری
0
متخصص
0
دستاورد
0
نمونه اولیه

اطلاعات بیشتر

فلورا، شبکه اجتماعی کسب و کار جوانان است. فلورا یک بستر مناسب در فضای مجازی برای فروش تولیدات و ارائه خدمات جوانان و سازمانهای مردم نهاد جوانان است تا به ساده ترین شیوه به کسب درآمد پرداخته و فضا برای اشتغال سریع جوانان خلاق فراهم گردد.